Romi u Vojvodini

Uvod:

Romi su značajna nacionalna manjina u Vojvodini, čine oko 2,2% stanovništva.

Najviše ih ima u opštinama Nova Crnja, Beočin i Novi Knjaževac.

Romski jezik nije zvaničan, ali se u nekim školama uči.

Istorija:

Prvi Romi na ovom području se javljaju u 16. veku, za vreme Turskog carstva.

Masovnije doseljavanje je bilo u 17. i 18. veku, pod Habzburškom Monarhijom.

Poreklo Roma je nejasno, postoje teorije o indijskom poreklu i ropstvu.

Romi se dele na različite grupe sa posebnim kulturama i dijalektima.

Kultura i religija:

Većina Roma se naziva "Rom", što znači "čovek". Ne-Rome nazivaju "gadže".

Mnogi se identifikuju sa većinskim etnijama (Srbi, Mađari...), zbog asimilacije.

Po veroispovesti su uglavnom muslimani, pravoslavci i katolici.

Tradicionalna zanimanja su muzika, trgovina, kovačevanje, itd.

Izazovi i integracija:

Romi su tokom Drugog svetskog rata stradali kao i Jevreji.

Još uvek se suočavaju sa marginalizacijom, siromaštvom i lošim životnim standardom.

Obrazovanje i zapošljavanje su ključni za bolju integraciju.

AP Vojvodina ima Kancelariju za inkluziju Roma za poboljšanje njihovog položaja.